Naše služby

Účetnictví a daňová evidence (dříve JÚ)
 • roztřídění dokladů
 • zaúčtování účetních dokladů
 • označení evidenčním číslem a opatření zápisem o způsobu účtování
 • kontrola účetních dokladů
 • zpracování DPH, vedení záznamní povinnosti DPH
 • vyhotovení účetní závěrky (rozvaha a výkaz zisků a ztráty, povinná příloha)
 • evidence majetku, vedení odpisových plánů, analýzy jednotlivých způsobů odpisování
 • měsíční výkaznictví dle požadavků a potřeb klienta
 • vedení daňové evidence (zachováváme pro vás rozsah dřívějšího JÚ)
 • zpracování cestovních náhrad
 • účetní závěrky
 • rekonstrukce účetnictví
 • tisk veškerých výkazů (hl.kniha, obratová předvaha, knihy závazků a pohledávek, deníky atd.)
 • zastupování na úřadech
Daňová evidence je určena pro:
 • Fyzické osoby (OSVČ) podnikající na ŽL
 • Fyzické osoby podnikající dle zvláštních právních předpisů (např. advokáti, sportovci, umělci)
 • Sdružení vlastníků bytových jednotek
 • Doporučujeme též jako způsob evidence při příjmech dle §9 - pronájmy

  Účetnictví (podvojné) pro:
 • Fyzické osoby zapsané v Obchodním rejstříku
 • Právnické osoby
 • společnost s ručením omezeným (s.r.o.)
 • akciová společnost (a.s.)
 • komanditní společnost (k.s.)
 • bytová družstva
 • neziskové organizace
Mzdová agenda a personalistika
 • kompletní personální úkony spojené se vznikem či zánikem pracovního poměru
  • připravení pracovní smlouvy / výpovědi
  • vyhotovení přihlášky / odhlášky zaměstnance
  • připravení dokladů pro daňové odpočty
  • vyhotovení potvrzení o zdanitelných příjmech, zápočtového listu atd.
  • vyhotovení ELDP
  • zajištění jednání s ÚP ve smyslu získání příspěvků od ÚP
 • komplexní zpracování mzdové agendy -- měsíčních, hodinových sazeb
 • vyhotovení a odevzdání měsíčních přehledů na zdravotní pojištění a Správu sociálního zabezpečení
 • zaslání hromadných příkazů na mzdy klientovi v elektronické podobě
 • roční zúčtování daně ze závislé činnosti
 • zastupování při jednáních a kontrolách
 • vyhotovení ročních výkazů k dani ze závislé činnosti a srážkové dani
Daňová přiznání k dani z příjmu právnický a fyzických osob
 • zpracování přiznání
  • našich stálých klientů
  • klientů, kteří si nosí doklady ke zpracování 1x za rok
 • zajišťujeme opravné i dodatečné přiznání
 • evidence záloh zaplacených na daň z příjmu
 • optimalizace daňového základu
 • součástí prací je i vyhotovení přehledů na zdr.pojišťovnu a Správu sociálního zabezpečení
 • zastupování na úřadech (přiznání i přehledy za vás odevzdáme)
 • předložení kopie odevzdaného přiznání klientovi vč. razítka příslušné instituce
 • ručíme za své práce
Silniční daň
 • zpracování přiznání k silniční dani
 • evidence záloh
Závěrka v elektronické podobě
 • převedení listinné závěrky do elektronické podoby předepsané zákonem
 • přenesení na datový nosič
 • doručení závěrky v elektronické podobě příslušnému soudu, u nějž je složka klienta vedena
Publikační činnost (píšeme pro)
 • Bulletin KDP ČR
 • Daňová a hospodářská kartotéka (časopis Wolters Kluwer)